Polityka ochrony prywatności RODO

Zakres

Administratorem danych osobowych jest "Paweł Młynarczyk" w ramach serwisu www.Fabrykaetui.pl. (zwana dalej „Fabrykaetui”) w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „ogólne rozporządzenie o ochronie danych”), w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników, będących osobami fizycznymi. Oznacza to, że Fabrykaetui ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych Użytkowników we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność. W przypadku pytań jak chronione są Twoje dane osobowe przez Fabrykaetui, skontaktuj się z Fabrykaetui na biuro@Fabrykaetui.pl. Dane osobowe to na przykład imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej i adres do doręczenia zakupów zrobionych na Fabrykaetui. Terminy „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, oznaczają wszelkie czynności i operacje wykonywane na danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia usługi).

Celem tej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Fabrykaetui w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.Fabrykaetui.pl wykorzystywanej przez Użytkowników do wykonywania czynności, takich jak Rejestracja lub przeglądanie produktów i wykonywanie szeregu innych, związanych z powyższym działań w związku z korzystaniem przez Użytkowników z usług Fabrykaetui. 

Korzystanie przez Ciebie z Fabrykaetui, możliwe jest jedynie po zapoznaniu się z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności i Regulaminu Fabrykaetui.

Klikając w linki zamieszczone na serwisie Fabrykaetui możesz zostać przekierowana/y do stron internetowych lub serwisów, które stanowią usługę świadczoną przez podmioty inne niż Fabrykaetui i tym samym znajdującą się poza naszą jakąkolwiek pośrednią lub bezpośrednią kontrolą, w których proces przetwarzania, w tym gromadzenia danych osobowych odbywa się zgodnie z zasadami określonymi przez te podmioty np. w polityce ochrony prywatności właściwej dla tych usług lub aplikacji, w szczególności w przypadkach określonych poniżej.

Przetwarzanie danych osobowych przez Fabrykaetui, w tym ich pozyskiwanie i przechowywanie

Dane Użytkownika: utworzenie Konta przez Użytkownika może wymagać podania informacji identyfikujących Użytkownika, w tym jego danych kontaktowych. Takie dane mogą obejmować np. imię i nazwisko Użytkownika, jego adres email oraz adres korespondencyjny i numer telefonu. Zgodnie z dokonanym przez siebie wyborem, 

Transakcje: Fabrykaetui może przetwarzać (na przykład przechowywać, albo analizować) informacje stanowiące dane osobowe Użytkownika, umożliwiające zawarcie umowy, przesłanie wiadomości, komunikowanie się i dokonywanie płatności za towary sprzedawane przez Fabrykaetui.

Obsługa Użytkownika: Fabrykaetui, może gromadzić i w inny sposób przetwarzać (np. przechowywać czy analizować) dane osobowe Użytkowników kontaktujących się z działem obsługi Użytkownika. Dane te mogą być niezbędne do prowadzenia komunikacji z Użytkownikiem (np. udzielenia odpowiedzi na zadane przez niego pytania) Kontakt możliwy będzie także poprzez wykorzystanie danych umieszczonych w tym celu na Koncie Użytkownika. 

Formularz kontaktowy: Fabrykaetui może gromadzić dane osobowe Użytkowników kontaktujących się z Fabrykaetui za pośrednictwem dostępnych narzędzi, w tym formularza kontaktowego dostępnego w ramach Fabrykaetui. Dane te są niezbędne do umożliwienia Fabrykaetui. kontaktu z Użytkownikami, w celach związanych bezpośrednio z funkcjonowaniem serwisu Fabrykaetui, na przykład w związku z zawarciem umowy sprzedaży w ramach transakcji dokonywanych na serwisie Fabrykaetui.pl. Udostępniany przez Fabrykaetui. formularz kontaktowy nie służy do prowadzenia prywatnej korespondencji niezwiązanej z realizacją Transakcji i wykorzystanie go to takich celów może stanowić naruszenie Regulaminu. Z powodu obowiązujących przepisów prawa, które nakazują Fabrykaetui przeciwdziałanie różnym nieuczciwym praktykom i naruszeniom prawa, Fabrykaetui jest uprawniona do gromadzenia danych dotyczących komunikacji dokonywanej za pośrednictwem wspomnianego powyżej formularza kontaktowego dla realizacji tych celów. 

Dane gromadzone przez stronę WWW i urządzenia mobilne: Gdy jest to konieczne do świadczenia usługi Użytkownikom albo stanowi uzasadniony interes Fabrykaetui lub podmiotów trzecich, (którym jest na przykład zapewnienie bezpieczeństwa zasobów IT albo bezpieczeństwa innych Użytkowników), Fabrykaetui jest uprawniona do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Użytkowników. Takie dane mogą obejmować np. adres IP (czyli adres, z którego korzysta urządzenie Użytkownika wykorzystywane do dostępu do serwisu Fabrykaetui), parametry oprogramowania i sprzętu, z którego korzysta Użytkownik (dzięki czemu możemy poprawić np. jakość świadczonych przez nas usług), przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego, informacje o korzystaniu z aplikacji oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów. Gromadzenie powyższych informacji następować będzie w przypadku korzystania ze strony internetowej Fabrykaetui lub usług podmiotów zewnętrznych.

Uzupełnianie pozyskanych danych: Fabrykaetui jest uprawniona do uzupełniania posiadanych informacji o Użytkownikach o dane uzyskane zgodnie z prawem (na przykład wtedy, gdy Użytkownik wyraził na to zgodę) od partnerów biznesowych i podmiotów zewnętrznych.

Adres IP, pliki cookies i numery identyfikacyjne urządzeń mobilnych

Fabrykaetui może gromadzić w ramach usług serwisu Fabrykaetui dane za pośrednictwem takich technologii jak pliki cookies, piksele śledzące oraz obiekty udostępniane lokalnie (np. w przeglądarce lub na urządzeniu). 

       Rodzaje plików cookies, które wykorzystujemy

       Z uwagi na czas życia cookies i innych podobnych technologii, stosujemy dwa zasadnicze rodzaje tych plików:

sesyjne - pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);

stałe - przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

      Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, stosujemy ich następujące rodzaje:

niezbędne do działania usługi i aplikacji- umożliwiające korzystanie z naszych usług, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;

pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania;

wydajnościowe - umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych i aplikacji;

funkcjonalne - umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej  itp.;

reklamowe - umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań;

statystyczne - służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych.

Wykorzystanie zgromadzonych danych

Fabrykaetui przetwarza (np. zbiera, przechowuje, analizuje itp.) dane osobowe Użytkowników w Fabrykaetui w następujących celach:

a. zapewnianie obsługi Konta i transakcji Użytkownika, w tym rozwiązywanie problemów technicznych;

b. zakładanie i zarządzanie Kontem lub Kontami Użytkownika;

c. umożliwienie pełnego korzystania z serwisu Fabrykaetui, w tym dokonywania transakcji w serwisie Fabrykaetui. e. monitorowanie aktywności wszystkich i konkretnych Użytkowników obejmujące m.in. wyszukiwane słowa kluczowe, f. kontaktowanie się z Użytkownikami, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Użytkownika, dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności e-mail oraz telefon; g. przeprowadzanie badań i analiz Fabrykaetui między innymi pod kątem funkcjonowania serwisu, poprawy działania dostępnych usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;

h. zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania Regulaminu Fabrykaetui oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom;

i. realizacja umów ramach sprzedaży prowadzonej przez Fabrykaetui wyłącznie w zakresie danych uzyskanych w związku z zawarciem przedmiotowych umów;

j. obsługa reklamacji na serwisie Fabrykaetui;

k. dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi treściami;

l. prowadzenie marketingu bezpośredniego towarów Sklepu Fabrykaetui; m. usług bądź towarów osób trzecich;

n. obsługa próśb Użytkowników przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika; q.  poprzez formularz kontaktowy;

p. wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych lub rachunkowych;

q. zapewnienie obsługi usług płatniczych, wykonania płatności za sprzedane towary w Sklepie Fabrykaetui, windykacja należności;

t. prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;

u. statystycznych; v. archizacyjnych; w. rozliczeń.

Fabrykaetui jest uprawniona do przechowywania zgromadzonych i śledzonych na serwisie Fabrykaetui danych wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonych celów biznesowych.

Udostępnianie danych

Fabrykaetui nie przekazuje podmiotom trzecim danych osobowych Użytkowników bez zgody zainteresowanych Użytkowników, chyba że zachodzi jedna z następujących okoliczności:

a. Fabrykaetui może współpracować z podmiotami trzecimi (np. wyspecjalizowanymi dostawcami usług przechowywania danych, albo usług analitycznych) w celu świadczenia nam usług przez te podmioty. W takim przypadku podmioty te nie są upoważnione do wykorzystywania danych osobowych Użytkowników we własnym imieniu (dane zawsze będą przetwarzane w imieniu i na potrzeby Fabrykaetui), a ich działania podlegają przepisom obowiązującego prawa oraz niniejszej Polityki Prywatności;

b. Fabrykaetui może udostępniać dane osobowe Użytkowników organom publicznym wspierającym Fabrykaetui w walce z oszustwami i nadużyciami w Fabrykaetui, w tym w związku z prowadzonymi postępowaniami dotyczącymi możliwych naruszeń prawa lub w zwalczaniem innych ewentualnych naruszeń Regulaminu Fabrykaetui.

Prawa Użytkownika, którego dotyczą zbierane dane w związku z RODO

1.

Prawo do cofnięcia zgody - art. 7 ust. 3 RODO.

a)

Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił Fabrykaetui.

b)

Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.

c)

Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Fabrykaetui zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

d)

Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Użytkownika żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Fabrykaetui może świadczyć jedynie za zgodą.

2.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - art. 21 RODO.

a)

Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Fabrykaetui przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług Fabrykaetui, prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Sklepu Internetowego oraz ułatwienie korzystania ze Sklepu Internetowego, a także badanie satysfakcji.

b)

Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach.

c)

Jeżeli sprzeciw Użytkownika okaże się zasadny i Fabrykaetui nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Użytkownika zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, Klient wniósł sprzeciw.

3.

Prawo do bycia zapomnianym - art. 17 RODO.

a)

Klient ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.

b)

Klient ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

a.

dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;

b.

wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;

c.

wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;

d.

dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;

e.

dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu Fabrykaetui podlega;

f.

dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

c)

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Fabrykaetui może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Fabrykaetui. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług Fabrykaetui, czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.

4.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych - art. 18 RODO.

a)

Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Fabrykaetui nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych.

b)

Klient ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:

a.

gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Fabrykaetui ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;

b.

gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Klient zażąda ograniczenia ich wykorzystania;

c.

gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Klientowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d.

gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Użytkownika przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Użytkownika.

5.

Prawo dostępu do danych - art. 15 RODO.

a)

Klient ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Klient ma prawo:

a.

uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;

b.

uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Użytkownika albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Klientowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;

c.

uzyskać kopię swoich danych osobowych.

6.

Prawo do sprostowania danych - art. 16 RODO.

a)

Klient ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Klient, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej zgodnie z §6 Polityki Prywatności.

7.

Prawo do przenoszenia danych - art. 20 RODO.

a)

Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Klient ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe Użytkownika w postaci pliku w formacie csv, który jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.

8.

W sytuacji wystąpienia przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Fabrykaetui spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Fabrykaetui nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania - o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

9.

Klient może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.

10.

Klient ma prawo żądać od Fabrykaetui przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w §6 Polityki Prywatności.

11.

Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

Użytkownicy mogą skorzystać ze swoich praw przyznanych im ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych. 

Użytkownik, który skorzysta z prawa sprzeciwu przyznanego mu ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych powinien wylogować się ze wszystkich urządzeń i usunąć z nich pliki cookies (w niektórych przypadkach proces może zająć nawet do 48 godzin).

Wybór podmiotów zewnętrznych: Niektóre podmioty zewnętrzne, które świadczą swoje usługi na serwisie Fabrykaetui, w tym Google Adwords, umożliwiają Użytkownikom dokonanie wyboru co do wycofania zgody na gromadzenie i wykorzystywanie przez nie danych na potrzeby reklam bazujących na aktywności Użytkownika.

Pliki cookies: Większość znanych przeglądarek desktopowych i mobilnych (np. Safari, Firefox, Internet Explorer, Chrome, Opera) udostępnia możliwość ograniczenia lub zablokowania wykorzystywania plików „cookies” w systemie Użytkownika. Należy zauważyć jednak, że wyłączenie w przeglądarce internetowej plików „cookies” w odniesieniu do domen pierwszej kategorii (odwiedzane strony internetowe) i pozostałych domen (strony innych firm nie odwiedzane bezpośrednio) może skutkować w niektórych przypadkach ograniczeniem funkcjonalności stron.

Bezpieczeństwo

Wszystkie zbierane przez Fabrykaetui dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. Podmioty powiązane z Fabrykaetui, zaufani partnerzy i zewnętrzni usługodawcy zobowiązali się do zarządzania danymi zgodnie z przyjętymi przez Fabrykaetui wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności.

Zmiana postanowień

W razie konieczności Fabrykaetui może zmienić postanowienia niniejszej Polityki Prywatności. 

Dane kontaktowe

Pytania dotyczące zakresu Polityki Prywatności należy kierować na adres biuro@fabrykaetui.pl