Regulamin

Regulamin określa zasady sprzedaży artykułów oferowanych przez sklep Fabrykaetui.pl Poprzez złożenie zamówienia w Fabrykaetui.pl  Klient wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych podanych w formularzu zamówienia. Zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, dane osobowe Klienta zostają wprowadzone do bazy danych. Klient wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych przez Fabrykaetui.pl w celach promocyjno-marketingowych. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Klienci sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania. Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym

Definicje

Sprzedający - właściciel sklepu

Fabrykaetui.pl 

E-shop sp z oo

Regon: 386530888

KRS: 0000850491

Konsument - osoba fizyczna dokonująca zakupu na potrzeby własne.
Klient - pełnoletnia osoba fizyczna dokonująca zakupu na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
Kupujący - zarówno Konsument, jak i Klient.
Adres pocztowy - imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.
Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych.
Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.
Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.
Przedmiot świadczenia – przedmiot umowy.
Punkt odbioru – miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie. Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.Adres reklamacyjny - adres Sprzedającego. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku. Sprzedający - Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.Fabrykaetui.pl za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie. Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna. Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:

 • nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
 • nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,
 • nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
 • została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;
 • w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;
 • nie ma właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.


Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

Warunki ogólne

Sprzedaż odbywa się poprzez Internet w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy zamawiającym - zwanym dalej Kupującym, a sklepem internetowym Fabrykaetui.pl. W momencie prawidłowego wypełnienia zamówienia i przystąpienia przez Fabrykaetui do jego realizacji dochodzi do zawarcia umowy.
1. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto. Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.
2. Zamówienia przyjmowane są poprzez formularz zamówienia umieszczony na stronie sklepu Fabrykaetui.pl, poprzez pocztę mailową
3. Do realizacji zamówienia koniecznie jest podanie adresu dostawy (imię i nazwisko, ulica, kod pocztowy, miasto) oraz danych kontaktowych (imię i nazwisko, telefon, e-mail). W przypadku podania nieprawdziwych, nie pełnych lub błędnych danych - Sprzedający spróbuje skontaktować się z Kupującym w celu ich uzupełnienia lub sprostowania. Jeśli kontakt nie będzie możliwy Sprzedający może odstąpić od umowy sprzedaży.
4. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.
5. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność działania sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu Fabrykaetui.pl, należy je wszystkie wyłączyć. Sprzedający nie udziela Kupującemu gwarancji w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego, natomiast informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie.
6. Fabrykaetui zastrzega sobie możliwość odwołania lub ograniczenia części oferty, czasu trwania promocji lub zmiany asortymentu bez podania przyczyny
7. Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.

 Zamawianie obudów z nadrukiem i ze zdjęciem

 1. Po dokonaniu zakupu , w przypadku wybrania oferty z przygotowanym przez nas projektem graficznym prosimy o:
  1. przesłanie danych niezbędnych do wykonania projektu (dotyczy ofert oferujących przygotowanie projektu):
  2. przesłanie możliwie jak najszybciej grafiki, zdjęć czy obrazków (jeżeli chcecie Państwo, aby były umieszczone w projektach) w odpowiedniej jakości.
  3. materiały dostarczone do przygotowania projektu muszą być odpowiedniej jakości. Rozmycia, plamy powstałe na skutek użycia w projekcie materiałów niskiej jakości przesłane przez klienta nie stanowią powodu do uznania reklamacji.
 1. Nie odpowiadamy za błędy w druku powstałe na skutek błędnie przygotowanych projektów, które nie są naszego autorstwa. Zazwyczaj staramy się wszystko dokładnie sprawdzić jednak  nie możemy tego zagwarantować. W takim przypadku reklamacje odnośnie jakości wydruku (odmienna kolorystyka, plamki, kropki, tzw. „artefakty” niewidoczne na monitorze, oraz inne zastrzeżenia) zostaną rozpatrzone negatywnie.
 2. Reklamacje wadliwej partii towaru należy kierować na podany przez adres firmy na własny koszt. Zgodnie z obowiązującym prawem reklamacje rozpatrujemy w przeciągu 10 dni od chwili otrzymania przesyłki, na ogół staramy się jednak ten czas skrócić do minimum. 
 3. Reklamacjom podlegają jedynie druki posiadające wady uniemożliwiające wykorzystanie ich w celu do jakiego zostały stworzone. W związku z tym reklamacjom podlegają:
  1. wydruki, w których na skutek naszego błędu (a nie źle przygotowanego projektu) zostały odcięte ważne elementy typu tekst, logo.
  2. wydruki, w których na skutek naszego błędu (a nie błędnie przygotowanego projektu) zniknęły elementy widoczne na ekranie typu tekst, logo.
  3. reklamacje należy złożyć pisemnie, dokumentując wadliwy towar zdjęciami oraz krótkim opisem w terminie do 10 dni od chwili otrzymania przesyłki. Reklamacje w późniejszym terminie oraz reklamacje niepisemne nie będą rozpatrywane.
 1. Reklamowany towar zostaje zastąpiony nowym egzemplarze/kompletem zgodnym z poprzednią specyfikacją zamówienia. Zwrot  przy tzw. towarze na zamówienie, zgodnie z obowiązującym prawem nie przysługuje.
 2. Przesyłki nadajemy za pośrednictwem Poczty Polskiej i Kurierów. Nie odpowiadamy za czas przesyłki jak również za uszkodzenie czy zaginięcie paczki. Jeśli z winy Kupującego (patrz regulamin), towar wysłany zostanie pod zły adres (błąd w adresie, brak numeru domu itp.) i zwrócony zostanie nadawcy, KUPUJĄCY pokrywa koszty zwrotu oraz wysłania kolejnej paczki.

Zawarcie umowy i realizacja

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
 2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
  1. dodanie produktu do torby
  2. wybór rodzaju dostawy;
  3. wybór miejsca wydania rzeczy;
  4. złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Kupuję”, opatrzonym komentarzem „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
  5. wybór rodzaju płatności;
 1. Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po kliknięciu przez Konsumenta w link potwierdzenia w otrzymanej wiadomości e-mail, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego.
 2. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.
 3. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.
 4. Realizacja zamówienia Klienta płatnego z przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.
 5. Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o wartości zamówienia lub zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze).
 6. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.
 7. Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupującego z dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy.
 8. Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę
 9. W przypadku nieodebrania przesyłki, (np podano błędny/niepełny adres) wszystkie koszty związane ze zwrotem paczki do sprzedającego pokrywane są przez osobę zamawiającą (zgodnie z Kodeksem Cywilnym)

Prawo do odstąpienia od umowy - zwroty

 1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34, art. 38 Prawa konsumenckiego.
 2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, lub w innej pisemnej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.
 4. Towar należy odesłać w stanie NIENARUSZONYM
 5. Sprzedający wyłącza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w innej niż pisemna formie.
 6. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 8. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 9. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
 10. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.
 11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będącej wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 12. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy rzeczy. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie zwróci konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów ( jeżeli konsument zamiast przesyłki pocztowej wybrał droższą kurierską, to Sprzedawca zwróci tylko za te tańsza przesyłkę.).
 13. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 14. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 15. Adres do zwrotów - Prosimy o kontakt w razie wykonania prawa odstąpienia od umowy, podamy adres na który należy odesłać towar
 16. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb np obudowa z nadrukiem/zdjęciem wybranym prze kupującego.
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  3. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami
 1. WAŻNE! Przesyłki odsyłane za pobraniem nie będę odbierane. Zwrotną przesyłkę należy odesłać listem poleconym, lub inną formą po wcześniejszym ustaleniu.

Załącznik - Formularz odstąpienia od umowy

Rękojmia/Reklamacje

 1. Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
 2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).
 3. W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.
 4. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:
  1. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
  2. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;
 1. chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 2. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 3. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 4. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:
  1. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
  2. żądać usunięcia wady.
 1. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 2. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 3. W przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady, jednak zobowiązany jest ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedającego zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego, Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.
  1. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, w celu najszybszego możliwego terminu rozpatrzenia reklamacji jest obowiązany:
   1. Zawiadomić Sprzedającego telefonicznie, poprzez email lub osobiście o zamiarze złożenia reklamacji, podając jej powód,
   2. Dostarczyć Sprzedającemu poprzez e-mail zdjęcia wady,
   3. Jeśli na podstawie dostarczonych zdjęć Sprzedający nie może stwierdzić istnienia wady - na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.
  2. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający, za wyjątkiem sytuacji opisanej w §4 pkt 10.
  3. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
  4. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:
   1. oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;
   2. oświadczenia o odstąpieniu od umowy;
   3. żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;
   4. żądania usunięcia wady.
  5. W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.
  6. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
  7. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
  8. W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.
  9. W terminach określonych w §4 pkt 15-17 Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
  10. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.
  11. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się §4 pkt 15-16, z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.
  12. Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
  13. Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „ogólne rozporządzenie o ochronie danych”), w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników, będących osobami fizycznymi, Fabrykaetui jest administratorem danych osobowych. Zobacz więcej szczegóły na ten temat w naszej Polityce Ochrony Danych Osobowych

Dostawa i płatność

Dostawa

Dostawa realizowana jest:

- Pocztą Polską; w zależności od wybranej opcji - za pobraniem, bądź płatne z góry. Czas dostawy wynosi około 3 dni roboczych. 

- In Post Paczkomaty - czas dostawy 1-2 dni

- Przesyłka Kurierska - czas dostawy 1-2 dni

Płatność

Płatności można dokonywać poprzez:

- wpłatę na rachunek firmy: 02 1140 2004 0000 3802 8288 4139

- Płatność online za pomocą systemu PayU, Platnosci24

- Płatność w momencie odbioru przesyłki pobraniowej

Formularz kontaktowy: - kliknij tutaj

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.